Skip to main content

Informatie over wonen

Afspraken & Regels

De afspraken en regels die op het landgoed gelden, zijn vastgelegd in onderstaande drie documenten:
  • Beheersovereenkomst
  • Exploitatieovereenkomst
  • Verblijf- en Gebruiksreglement 

Beheerovereenkomst

Een overenkomst tussen de landgoedeigenaar (Landgoed De Stille Wille - LSW) en de exploitatiemaatschappij Stille Wille Brabant B.V. (SWB). Hierin staat vermeldt dat de exploitant (SWB) o.a. verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het landgoed, dat er een Bewonersraad ingesteld dient te worden en er een welstandscommissie toeziet op o.a. de kwaliteit van de bouwwerken, het landschap en de infrastructuur. De erfpachters/grondbezitters leveren (op basis van de exploitatieovereenkomst) een bijdrage in de exploitatiekosten.

Deze Beheersovereenkomst loopt t/m 2028. Inmiddels vindt er overleg plaats in de Bewonersraad over het ontwikkelen van een nieuw meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en daarmee verband houdend een nieuwe beheersovereenkomst voor na 2028.

Exploitatieovereenkomst

Een overeenkomst tussen de 'gebruiker' (erfpacht of groneigenaar) en de exploitant Stille Wille Brabant B.V. (SWB). Hierin staan o.a. vermeldt de verplichtingen van de gebruiker, regels t.a.v. de Bewonersraad (doelstelling, samenstelling en bevoegdheden), de specificatie van de exploitatiekosten, gebruik van water (en eventueel gas), uitleg van het Verblijf- en Gebruiksreglement en de instelling van een Beeld- en Kwaliteitscommissie.

Download hier de Exploitatieovereenkomst

Verblijf- en Gebruiksreglement

De basis van het reglement is de exploitatieovereenkomst en de wettelijke regels en normen van de gemeente Oirschot.

In het reglement staan o.a. vermeldt praktische regels t.a.v. veiligheid & preventie, milieu & afval, toegang tot het landgoed, recreatieve voorzieningen, kappen & snoeien van bomen, bouw & verbouw.

Download hier het Verblijf- en Gebruiksreglement

Als u op het landgoed komt wonen zet u uw handtekening op de Exploitatieovereenkomst en het Verblijfs- en Gebruiksreglement. Zo verklaart u dat u zich houdt aan alle afspraken en regels op het landgoed.

Bij het Verblijf- en Gebruiksreglement ontvangt u ook twee zogenaamde 'ondersteunende' documenten:

Brochure "Door de bomen het bos weer zien"

In deze brochure is de groenvisie van het landgoed beschreven. Het is een verkorte weergave van het "Groenplan Stille Wille", opgesteld door de Hogere Agrarsiche School (HAS) in opdracht van Stille Wille Brabant B.V. U leest hierin hoe wij wensen om te gaan met het groen, zowel qua beleving als ook het beheer en onderhoud. Tevens is dit een handreiking voor u, als bewoner, over het omgaan met het groen rondom uw eigen woning. 

Download hier de brochure "Door de bomen het bos weer zien"

Brochure "Beeldkwaliteitsplan landgoed De Stille Wille" 

Het Beeldkwaliteitsplan is een ondersteuning van het bestemmingsplan De Stille Wille (definitief goedgekeurd 29 mei 2019) en zal leidend zijn voor de verdere ontwikkeling van de bebouwde omgeving. Alle percelen op het landgoed zijn onderhevig aan de regels van dit plan, met uitzondering van de randbebouwing. Hiervoor geld een welstandsplicht bij de gemeente Oirschot. U leest er meer over in de brochure.

De landgoedeigenaar LSW heeft in overleg met de gemeente Oirschot een eigen welstandscommissie aangesteld (conform de Beheersovereenkomst) om de kwaliteit van de bebouwde omgeving te waarborgen.

Gaat u bouwen of verbouwen, neem dan contact op met Stille Wille Brabant B.V. (de receptie).

Download hier het "Beeldkwaliteitsplan landgoed De Stille Wille"

Servicekosten

Als bewoner kunt u allerlei voorzieningen op het landgoed gebruiken. Via de servicekosten betaalt u voor het onderhoud of de vervanging van deze voorzieningen. U betaalt de servicekosten per kwartaal (vier keer per jaar) en ontvangt hiervoor een voorschotfactuur.

Exploitatiebegroting & Fondsen

In de exploitatiebegroting wordt elk jaar een bedrag voor de servicekosten opgenomen. Na afloop van het begrotingsjaar zal een door de Bewonersraad te benoemen registeraccountant de jaarrekening opmaken en schriftelijk verslag uitbrengen. Aan de hand van de definitieve jaarrekening zal Stille Wille Brabant B.V. het aandeel van de Eigenaren/Erfpachters in de exploitatiekosten over genoemd jaar definitief vaststellen en ontvangt u de definitieve afrekening.

Voor inzage van de jaarrekening kunt u contact opnemen met de receptie van Stille Wille Brabant B.V.

In het document over de Begroting & Fondsen vindt u nadere uitleg over de exploitatiebegroting, de diverse fondsen en hun onderlinge relatie.

Download hier het document over de Begroting & Fondsen