Home  |    Contact  |    

  • Algemeen
nieuwsbrief dec 2021

Oirschot, december 2021

Beste bewoners,

Graag uw aandacht voor het volgende.

Allereerst willen wij u nader informeren over een aantal zaken die in de Bewonersraadvergadering van zaterdag 18 december jl. zijn besproken. In verband met de door ons gewenste transparantie zenden wij u bijgaand de vergaderstukken mede.

  1. De conceptbegroting SWB-2022

De begroting SWB-2022 Is nog niet aangenomen. De VHSW-leden hebben unaniem tegen gestemd en dit via een ongefundeerde brief (hier bijgevoegd) gecommuniceerd. Vereniging Bestwil had de begroting (met een positief advies) geagendeerd op haar najaarsvergadering van 30 december aanstaande. Vanwege de nieuwe lockdown is de vergadering echter geannuleerd en zijn de leden gevraagd vóór 31 december te reageren.

Omdat Bestwil de meerderheid in de Bewonersraad heeft, is besloten dat, indien de Bestwil-leden de begroting goedkeuren, de begroting wordt aangenomen en vastgesteld.

We hebben in onze nieuwsbrief van november jl. al uitgelegd waarom het zo belangrijk is om de begroting vast te stellen en niet verder in te teren in de financiën. Met een kleine verhoging bereiken we al heel veel t.a.v kwalitatieve verbetering op ons landgoed. Het is van belang om het landgoed toekomstbestendig te maken met een gezonde exploitatie en reserveringspot. Uiteraard wordt er kritisch gekeken naar alle kosten en waar mogelijk bezuinigd. Helaas zien we dat over de hele linie bepaalde kosten oplopen. Denk bijvoorbeeld aan de afvalkosten en het niet-scheiden daarvan. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om hier bewust en verantwoordelijk mee om te gaan.

Als de begroting inderdaad wordt aangenomen, dan zal Landgoed De Stille Wille B.V. (LSW) ook over gaan tot verdere aanvullende investeringen. Zoals eerder is medegedeeld zal dan de post ‘ vergoeding voor in erfpacht uitgegeven gronden’ van 2021 en van 2022 geïnvesteerd worden in kwaliteitsverbetering van het landgoed. Mochten de bewoners echter onverhoopt toch kiezen voor het verschuiven van allerlei kosten naar de toekomst, dan zullen de tekorten alleen maar blijven oplopen met alle gevolgen van dien.

  1. Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Om de toekomstige reserveringen zo objectief en inzichtelijk mogelijk te maken is er in de Bewonersraad besloten dat er een MJOP voor het landgoed wordt opgesteld door een gespecialiseerd bureau. In de MJOP wordt dan exact per onderdeel aangegeven en gerapporteerd welke reserveringen er voor de toekomst moeten worden gedaan. Op basis van deze MJOP zullen de kosten en reserveringen voor de komende jaren voor iedereen inzichtelijk worden. LSW vindt het essentieel dat er een gezonde begroting met realistische reservering aan ten gronde ligt en vergoed om die reden de kosten voor het opstellen van dit rapport.  

  1. Aangepast Masterplan Stille Wille

Vanuit het eerste Masterplan en de ontvangen reacties wordt een aangepaste versie voorbereid. Vooralsnog zullen daarin een aantal zaken specifieke aandacht krijgen en in uitvoering naar voren gehaald. Onder meer de onderhoudsverplichtingen van het Wandelbos en het Bomenplan op basis van het (een aantal jaar geleden) opgestelde HAS-plan door de studenten van de HAS Den Bosch. Verder krijgt de verlichting aandacht, mede gebaseerd op de eerdere initiatieven en voorstellen. Voor de omgeving van tennisbaan en zwembad wordt een plan opgesteld, uitgaande van herstel en verbetering van de voorzieningen en een aangename terreininrichting. Lees hier meer over in de stukken die als bijlage zijn gevoegd.

  1. Geldende contracten op het landgoed

We hebben geconstateerd dat er veel onduidelijkheid is over de geldende contractuele regelingen. Er zijn drie met elkaar verbonden contracten:

  1. Beheerovereenkomst
  2. Exploitatie-overeenkomst
  3. Gebruiks-en Verblijfsreglement

Beheerovereenkomst: in deze overeenkomst liggen de afspraken tussen de exploitant SWB/bewoners en de grondeigenaar LSW vast. Deze is van belang voor alle bewoners omdat hierin de zaken zijn vastgelegd ten aanzien van vergoeding voor het gebruik voor alle niet in erfpacht uitgebrachte gronden, opstallen en voorzieningen, maar ook dat de kosten voor het onderhoud en de vervanging van diverse zaken voor rekening komen van SWB/bewoners.

Exploitatieovereenkomst: hierin liggen de afspraken vast tussen de exploitatie-maatschappij SWB en de bewoners.

Gebruiks-en Verblijfsreglement: hierin zijn de geldende gedragsregels op het landgoed vastgelegd

Om die reden hebben wij besloten om hier meer aandacht aan te geven, zodat het voor alle bewoners duidelijk is. U kunt zich dan ook zelf in de contracten verdiepen. We hebben in diverse besprekingen gemerkt dat er veelvuldig voorbij wordt gegaan aan de contractuele rechten en plichten. Met name, welke financiële consequenties daar voor de toekomst aan zijn verbonden voor de bewoners. Vandaar ook ons voorstel om een gedegen MJOP op te stellen en niet kortzichtig blijven interen.

In de discussie over de jaarlijks terugkerende begroting worden dan ook veel voorstellen door VHSW ingebracht die door gebrek aan kennis kant nog wal raken. Een goed recentelijk voorbeeld is, om de kosten van de bestrating van de Sparrelaan van

€ 32.000 maar bij LSW in rekening te brengen zodat het financieel leed wordt verzacht. Met dit soort onwezenlijke en visieloze standpunten hebben we thans te maken. Dit kost ons veel geld en tijd om hier inhoudelijk op te reageren, terwijl tegelijkertijd de personeelskosten omlaag moeten. Daarnaast draagt dit bij aan een slecht leef- en woonklimaat op Stille Wille en dat is meer dan onwenselijk.

Om die reden gaan wij u de komende periode meenemen in de contractuele uitleg van onze rechten en plichten. U kunt dit binnenkort gaan volgen op de website.    

 

  • Website voor Landgoed Stille Wille

De website www.stillewille.nl is vernieuwd. We plaatsen zoveel mogelijk informatie en alle nieuwsberichten op de website. We raden u aan de website goed in de gaten te houden en geregeld te bezoeken, zodat u altijd goed bent geïnformeerd.

 

Reactie van Landgoed De Stille Wille B.V over de opruiende VHSW-nieuwsbrief:

“Onlangs kregen we de nieuwste editie van de VHSW-nieuwsbrief toegestuurd. LSW is de opruiende berichten en de regelmatig onjuiste informatieverstrekking van de VHSW beu. In het bijzonder de negatieve berichtgeving over LSW en anderen (SWB en Bestwil), zoals VHSW die aan haar leden presenteert. Wij benadrukken met klem dat veel van het geschrevene onjuist is of dusdanig geschreven is om u een negatief beeld c.q. gevoel te geven. Wij willen ‘respectvol en professioneel’ bouwen en investeren in een gezonde toekomst van het landgoed. De VHSW handelwijze druist hier tegenin en zal onherroepelijk leiden tot een verslechtering van de onderlinge verhoudingen en de staat (van onderhoud) van het landgoed. Wij roepen daarom VHSW-leden op haar bestuur en haar onrechtmatig benoemde voorzitter tot de orde te roepen. Bedoelde handelwijze komt absoluut niet ten goede aan het woon- en leefgenot op het landgoed en zal op termijn (door niet in te stemmen met reserveringen) tot hoge noodzakelijke financiële bijdragen voor bewoners leiden”

Gezien het vorenstaande heeft LSW besloten dat als er nog eenmaal negatieve, respectloze en/of ongefundeerde berichtgeving wordt verspreid door VHSW, dan staakt LSW elk overleg met VHSW en zal er geen enkele communicatie met VHSW meer plaatsvinden.

Tot slot: wij wensen u allen hele fijne feestdagen toe en een voorspoedig maar vooral gezond nieuwjaar toe!

                                       

Met vriendelijke groet,

Namens Stille Wille Brabant B.V.                                        

Rianne IJpelaar                                                        

Namens Landgoed Stille Wille B.V.  

Faruk Kinran              

Bijlagen:

-Agenda met notulen van de bewonersraadvergadering van 18 december 2021

-Goedkeurde notulen van 16 oktober 2021 en van 11 november 2021

-Notitie SB4 van Eric Blok

-Brief VHSW begroting 22 december 2021

Top