Veiligheid en Preventie

Algemeen

 • Omdat we in een bos- en bomenrijke omgeving wonen, is aandacht voor brandveiligheid en –preventie van groot belang.
 • Uit veiligheidsoverweging wordt aangeraden om langere afwezigheid te melden bij de receptie.
 • Meld ook eventuele gasten aan die de woning gedurende uw afwezigheid beheren. Mocht u verdachte personen zien op het landgoed, meld dit dan aan de receptie (013 - 513 1722).
 • Volg bij calamiteiten strikt de aanwijzingen en instructies op van (medewerkers) van Stille Wille Brabant en/of bevoegde instanties, zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel.

Parkeren

 • Omdat de wegen relatief smal zijn, is aandacht voor de toegankelijkheid van bijvoorbeeld hulpdiensten van belang. Daarom is parkeren in of langs de bermen uitgesloten.

Brand en brandpreventie

Bel bij brand Alarmnummer 112. Informeer de receptie via 013 - 513 1722. Sluit zo mogelijk gas en elektra af.

Algemeen

 • Open vuur en vuurwerk buiten de woningen zijn niet toegestaan
 • Let op dat bij het gebruik van de barbecue de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn om brand te voorkomen. Denkt u aan: het plaatsen van een emmer water naast de barbecue en kiest u een plek op enige afstand van bomen en struiken en uit de wind.
 • Elke woning dient een goedgekeurde, vorstbestendige brandblusser (van tenminste 6 kg) aan de buitenkant van de woning te hebben, hangend op een goed zichtbare plaats. Keuringsbewijs moet op verzoek getoond kunnen worden.
  LET OP: elk jaar wordt door de Exploitatiemaatschappij een keuring van brand- blusser(s) geïnitieerd en gecoördineerd.

Schoorstenen

 • Iedereen is verplicht jaarlijks de schoorsteen van de open haard of de gesloten houtkachel te laten vegen. Op verzoek van de exploitant dient hiervan een bewijsstuk te kunnen worden overlegd.
 • Aanleg van rookkanalen dient te gebeuren volgens de brandveiligheidseisen zoals omschreven in de meest recente versie van het wettelijk bouwbesluit (Informatie hierover is in te winnen bij de plaatselijke brandweer).
 • Schoorstenen van open haarden, gesloten houtkachels en van zgn. terraskachels dienen altijd voorzien te zijn van een deugdelijke vonkenvanger. Informatie over de juiste toepassing voor de juiste schoorsteen is ook op te vragen bij de plaatselijke brandweer.

Houtwallen

 • Houtwallen gemaakt van dood hout/takken of boomstammen zijn goed voor de biodiversiteit, maar zijn té brandgevaarlijk op de percelen en mogen daarom niet aangelegd worden in de tuinen.

Hulpdiensten

 • Is er een ambulance nodig, bel dan Alarmnummer 112 en informeer de receptie via 013 - 513 1722.
 • Binnen bij de receptie bevindt zich een EHBO-trommel en aan de linker buitenzijde van de receptie hangt een defibrillator.
 • De meeste ambulancediensten hebben een speciaal SOS-apparaat om de slagbomen bij de entree te openen.

Gasinstallatie

 • Elke huiseigenaar is, conform de gemeentelijke, Milieuvergunning verplicht 1 x per 6 jaar zijn/haar propaan- installatie vanaf de gasmeter te laten keuren. Deze keuring dient uitgevoerd te worden door een door Stoomwezen geaccepteerde propaangas-installateur.
 • De keuring wordt geïnitieerd en gecoördineerd door Stille Wille Brabant. Kosten worden doorbelast aan de huiseigenaar. Een kopie van het Keuringsbewijs dient bij de receptie afgegeven te worden.
 • Ruikt u gas in de woning, sluit dan direct het gas af, zet ramen en deuren open en gebruik geen vuur of elektriciteit; Neem contact op met de receptie (013 – 513 1722)
 • Ruikt u gas buiten de woning, neem dan contact op met de receptie (013 - 513 1722) en zorg dat u geen vuur gebruikt.

Diversen

Milieu en afval

 • Net zoals iedere andere woonwijk dient ook ons landgoed zich te houden aan Milieuwetgeving. De Milieuvergunning ligt ter inzage bij de receptie. Mocht u echter toch onvolkomenheden aantreffen, spreek de eventuele betrokkene(n) dan aan, of bel de receptie via 013 - 513 1722) óf bel de politie via 0900 - 8844. Bij constatering van een milieu-overtreding wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Jaarlijks wordt een zogenoemde ‘Afvalkalender’ gemaakt en toegezonden, met daarop vermeld wanneer de kliko’s voor huisvuil worden geleegd en de papiercontainer plus plasticcontainer worden geplaatst. De hierop genoemde data zijn indicatief: check voor de juiste data de afvalkalender.
 • De klilo’s zijn alleen bedoeld voor klein huishoudelijk afval. Hieronder valt geen puin of steen, glas, batterijen, chemisch afval, zand of grond, oud-papier of plastic.
 • De plasticcontainer staat op de grote parkeerplaats centraal in het park. Bij de receptie zijn gratis, speciale “plastic-afvalzakken” te halen. Wat in deze zakken gedeponeerd mag/kan worden staat op de zak aangegeven. LET OP: kunststof producten (bijv. tuinstoelen) mogen niet gedeponeerd worden.
 • Op een vaste plek naast de werf bevindt zich de Groenstort; hier kan het hele jaar tuinafval gestort kan worden. Een camera ziet toe dat er inderdaad alleen groenafval gestort wordt. 
 • Bij de werf staat een ondergrondse glasbak. Let op: na 20:00 uur geen glas deponeren, zodat direct omwonenden er geen last van hebben.
 • Batterijen kunnen worden ingeleverd bij de receptie.
 • Oude/afgedankte elektrische apparatuur (ofwel wit- en bruingoed) kan twee maal per jaar (in mei en november) gratis ingeleverd worden bij de werf of te allen tijde bij de Milieustraat-Oirschot (adres: Herder Pasmansdreef 12).
 • Grof vuil kan niet bij de Milieustraat-Oirschot gebracht worden, omdat Stille Wille-bewoners geen milieupas kunnen krijgen. Grof vuil kan, na een telefonische aanmelding, tegen betaling gestort worden bij:
  • Firma Reyrink (Notelstraat 45B, Esbeek; 013 - 504 1397)
  • Firma Van der Zanden (Zandstraat 14A, Moergestel: 013 - 513 1337)

Overlast

 • Zoals u in het voorwoord heeft gelezen, is rust en verzorgdheid belangrijk op ons landgoed. Zorg er daarom voor dat u geen overlast bezorgt aan omwonenden. Om dit te garanderen is een aantal regels opgesteld. Daarbij rekenen wij op een bewuste omgang met elkaar; mocht er een feestje zijn of werkzaamheden die tijdelijk overmatig geluid geven, informeert u dan altijd de buren, zover als het geluid reikt. De regels voor uitsluiten van overlast zijn:
  • Hele dag: geen harde muziek, aanhoudend blaffende honden en kraaiende hanen.
  • Geluiden voortgebracht door bouw-, klus- en onderhouds-werkzaamheden zijn toegestaan. Probeert u de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken door te kiezen voor stil(ler) gereedschap. • Dagelijks na 22:00 uur en op zon-en feestdagen: rust. Dit houdt in: geen geluidsoverlast door elektrische bouw-, klus- en onderhoudsgereedschap en ook niet zagen of houthakken etc.
  • Huisdieren zijn toegestaan, mits ze geen overlast bezorgen. Denk hierbij onder meer aan: geen loslopende honden en katten, geen blaffende honden, geen kraaiende hanen.
  • Hondenpoep moet worden opgeruimd (er zijn verspreid in het landgoed afvalbakken geplaatst)
  • Waslijnen c.q. droogmolens-rekken niet in het zicht van de weg plaatsten. 
  • Aanhangers en andere roerende goederen uit het zicht van de weg plaatsen.
  • Netten/doeken, veelal opgehangen ter bescherming van auto’s, mogen alleen opgehangen worden in de periode dat de eikels vallen, dus van eind augustus tot begin december. Ze mogen niet met haken bevestigd worden aan de bomen. Informeert u bij de receptie naar alternatieve mogelijkheden, zoals een carport.
  • De erfpachtpercelen (lees tuinen) en de woningen dienen er verzorgd uit te zien; dit houdt onder meer in: regelmatig (laten) verven van de woning, rotte delen vervangen, schoonhouden van de gevels, tuinen goed onderhouden. Opslag van oud huisraad of bijvoorbeeld bouwmaterialen mag niet in de tuin.
 • Misstanden kunnen gemeld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na beoordeling door o.a. de Commissie Beeld en Kwaliteit kunnen bewoners hierop aangesproken worden.
 • Indien aanhoudend ongemak met buren leidt tot een conflict en u beiden niet in staat bent dit tot harmonie te brengen, kunt u contact opnemen met de dorpsondersteuner van Stille Wille.

Bij overtreding van deze regels wordt men schriftelijk op de overtreding gewezen. Na 2 schriftelijk gemelde overtredingen wordt een boete opgelegd van € 500,--, conform de Exploitatieovereenkomst. Bij herhaling wordt de boete verhoogd met € 500,--.

Waterpreventie

 • Omdat het water op het landgoed centraal wordt geregeld via de Exploitatiemaatschappij, wordt geadviseerd om bij een afwezigheid van minimaal 1 week het volgende te doen: alle tappunten ten minste 5 minuten te laten doorstromen (douchekop plaatsen in een emmer water ter voorkoming van verneveling). Doe dit eerst met koud water en vervolgens met warm water. Dit om optimale kwaliteit van het drinkwater te garanderen en ter voorkoming van legionella.
 • Als er werkzaamheden worden verricht wordt u op de hoogte gebracht en wordt ook geadviseerd om het water 5 minuten te laten doorlopen op alle tappunten.

Verhuur

Bij verhuur van een woning of een deel van een woning is de eigenaar verplicht om:

 • Vooraf toestemming aan te vragen bij Stille Wille Brabant B.V. Per situatie kan deze i.s.m. de grondeigenaar aanvullende eisen stellen.
 • Van de eventuele huurder(s) een kopie van een geldige legitimatie te overhandigen aan de directie van Stille Wille Brabant.
 • De huurder(s) op de hoogte te stellen van het exploitatiecontract en het Verblijfs-en Gebruiksreglement van Landgoed Stille Wille en dit aan hen te overhandigen.
 • Het overnachtingsregister in te vullen (bij de receptie).
 • De huurders op de hoogte te brengen van de calamiteiten-regeling op het park.
 • Een aanvullende bijdrage aan de exploitatiekosten te betalen.
  Deze bijdrage bedraagt € 50,- per week en is gemaximaliseerd tot het maximum van de jaarlijkse exploitatiekosten voor het permanent verblijven.

Glasvezelnetwerk

 • Op het hele landgoed is een glasvezelnetwerk aanwezig voor ontvangst van telefoon, internet en televisie. De provider is TRINED. Elke (nieuwe) bewoner kan met hen een abonnement voor telefoon, tv en internet afsluiten. Het telefoonnummer van TRINED is: 0800-803030

Sleutels

 • Een service van de Exploitatiemaatschappij is dat men een reservesleutel van de woning bij de receptie kan achtergelaten. Deze wordt niet zonder uitdrukkelijke instemming van de eigenaar aan derden en na overlegging van een legitimatiebewijs meegegeven.

Post en pakketten

 • De post wordt bezorgd in de postbussen met betreffend Stille Wille-nummer.
 • Indien er een postpakket voor een bewoner is bezorgd bij de receptie, ligt er een afhaalbericht in desbetreffende postbus. Het pakket kan vervolgens afgehaald worden gedurende de openingstijden van de receptie, tegen overlegging van uw afhaalbericht.
 • Aangetekende stukken of remboursementen worden in principe niet door de receptie aangenomen, tenzij u de receptie een volmacht hiervoor heeft gegeven.
 • Overige goederen, dan hierboven bedoeld, kunnen alleen na overleg, en indien redelijkerwijs mogelijk is, in ontvangst genomen worden.
 • De directie kan nooit ofte nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging voor welk pakket/poststuk dan ook.

Toegang tot het landgoed

Slagboompas

 • Voor een ieders veiligheid en ter controle is er een slagboomsysteem aangelegd voor het in en uitrijden van het park. Openen van de slagboom kan met een bij de receptie verkrijgbare toegangspas (druppel) of door middel van automatische kentekenherkenning, indien men het kenteken heeft doorgegeven aan de receptie.
 • Per perceel kunnen maximaal 2 (en tegen eenmalige betaling van € 40,-per bewonerspas) op naam gestelde toegangspassen (druppels) worden aangevraagd. Per perceel: wordt gekeken naar de gezinssamenstelling en het aantal auto’s.
 • Bij verhuizing dient iedere pas te worden ingeleverd bij de receptie (LET OP: er is geen restitutie mogelijk)
 • De toegangspas geldt voor het doorlaten van één voertuig. Andere voertuigen mogen dus niet met dezelfde pas doorgang krijgen (LET OP: laat nooit een ander met uw pas binnen en let op achterop-/meerijders).
 • Voor het uitrijden is geen pas nodig, slagboom opent automatisch.
 • Vanuit de woning kan de slagboom geopend worden via de huistelefoon of de mobiele telefoon. De slagboom openen gaat door het intoetsen van 5 *. Registratie of wijziging van telefoonnummers dient aan de receptie doorgegeven te worden.
 • De huiseigenaar is verantwoordelijk voor de gebruiker(s) van de slagboompas(sen). Bij misbruik van de pas, evenals het stelselmatig overtreden van de opgestelde regels, kan door de directie van het Landgoed de pas geblokkeerd worden.
 • Verlies of diefstal van een pas dient gemeld te worden bij de receptie; de pas wordt direct geblokkeerd en men kan, tegen betaling van € 40,-, een nieuwe pas aanvragen.
 • Voor regelmatige bezoekers, met uitzondering van toeleveranciers, kan/kunnen met redenen omkleed en tegen betaling van € 40,-- één of meerdere jaarpas(sen) aangevraagd worden. Bij de aanvraag dient het kenteken van de auto behorend bij de bezoeker vermeld te worden. Na een jaar vervalt de pas automatisch. 
 • Bij regelmatige medische hulp of thuiszorg kan, schriftelijk en met reden omkleed, een tijdelijke pas aangevraagd worden. Aan de verstrekking van deze toegangspas zijn geen kosten verbonden. Diegene waar voor de medische pas is, blijft wel verantwoordelijk hiervoor en moet zorgen dat de pas retour komt.
 • Is er tijdelijk een pas nodig voor derden (bijv. vanwege een verbouwing o.i.d.), dan kan de eigenaar tegen betaling van € 40,- een tijdelijke toegangspas voor een jaar aanvragen bij de receptie.
 • Huurders van een woning kunnen een bewonerspas (max. 2 stuks à € 40,-p.p.) aanvragen bij de receptie. Deze pas is geldig zolang de bewoner de woning blijft huren. Bij verhuizing dient de pas ingeleverd te worden (geen restitutie mogelijk).
 • De ‘druppel’ dient alleen in geval van nood (bijvoorbeeld bij storing van het systeem of vervangende auto) gebruikt te worden en dient als back-up van het kentekenherkenningssysteem. Deze ‘druppel’ is persoonsgebonden.
 • Bewoners die een jaarpas willen voor o.a. familie/vrienden kunnen een druppel aanvragen voor € 40,- per jaar.
 • Vertrekkende visite hoeft geen een euro meer te betalen bij het uitrijden.
 • Bezoek kan contact met een bewoner zoeken door middel van het intercomsysteem bij de slagboom. Als een bezoeker telefonisch contact heeft via het intercomsysteem kan de slagboom openen door 5* in te toetsen.

Gemotoriseerd verkeer

 • De hele sfeer op het landgoed is geënt op rust en onthaasting. Dit uit zich in smallere wegen dan in reguliere woongebieden en in de beplanting. Dit bemoeilijkt de overzichtelijkheid en vraagt nadrukkelijk aandacht bij automobilisten om de snelheid aan te passen! Daarnaast wonen er steeds meer kinderen op het landgoed, die onverwacht de straat op kunnen rennen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren bij te hard rijden. Op het landgoed geldt daarom een maximum snelheid van 15 km/u.
 • Kinderen, voetgangers en fietsers hebben altijd voorrang op gemotoriseerd verkeer.
 • Caravans en campers mogen slechts maximaal 4 dagen op het perceel staan.
 • Langdurig parkeren van voertuigen, caravans, aanhangwagens en campers is ook op de algemene parkeer- plaatsen, behoudens toestemming van de directie niet toegestaan. Ook is langdurige reparatie/renovatie van auto’s niet toegestaan op het gehele park.
 • Vrachtauto’s: van maandag tot/met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur (feestdagen uitgezonderd) kunnen vrachtauto’s e.d. via een aparte ingang in- en uitgelaten worden, mits de bewoner minimaal één dag van tevoren contact hieromtrent heeft opgenomen met de receptie.
 • Na 16.00 uur is de toegang van deze in-/uitgang gesloten. Vrachtauto’s e.d. dienen vóór dit tijdstip het terrein te hebben verlaten.
 • Het maximale toegestane totaalgewicht van vrachtauto’s e.d. is 15 ton met een maximale lengte van 7 meter.
  LET OP: niet alle percelen op het park zijn bereikbaar voor vrachtverkeer; graag daarom vooraf contact opnemen met de receptie hierover.

Recreatieve voorzieningen

 • De recreatieve voorzieningen zoals het zwembad, speeltuin en tennisbanen op het landgoed zijn alleen toegankelijk voor bewoners en hun gasten. Bij oneigenlijk gebruik kan de toegang tot deze voorzieningen voor bepaalde tijd worden ontzegd.
 • Huisdieren zijn hier niet toegestaan.
 • Het zwembad is geopend vanaf 1 mei tot 15 september. De openingstijden zijn dagelijks (maandag t/m zondag) van 10.00 uur tot 21.00 uur. Afhankelijk van het weer of andere omstandigheden kan de directie besluiten de openingstijden te wijzigen. Regels voor het gebruik van het zwembad:
  • zwemmen gebeurt op eigen risico.
  • kinderen zonder zwemdiploma hebben alleen toegang onder begeleiding van volwassenen.
  • geen overlast door overmatig lawaai, drank en rommel.
  • afval dient gedeponeerd te worden in de aanwezige afvalbakken. 
  • de directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, ontvreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • De speeltuin is alleen toegankelijk voor kinderen tot 12 jaar met een (volwassen) begeleider.
 • Alleen toegankelijk voor bewoners of voor bezoekers van bewoners indien ze vergezeld worden door bewoners.

Kappen en snoeien van bomen

Het landgoed heeft een bos-/boomrijk, groen en lommerrijk karakter, dat behouden dient te worden. Daarom is een aantal jaren geleden een Groenplan opgesteld: “Door de bomen het bos weer zien”. Dit is een algemeen plan voor het landgoed met richtlijnen voor het onderhoud en de bomenkap op het park plus een werkplan. Er kunnen voor particuliere tuinen aanbevelingen gedaan worden door de Commissie Beeld en Kwaliteit voor soortkeuze in algemene zin, en vooral ook ter vervanging van gekapte bomen.

 • Een verzoek tot het kappen van een boom of meerdere bomen en/of grote coniferen dient schriftelijk gedaan te worden bij de directie van het landgoed.
 • De aanvraag dient vergezeld te worden van een foto van betreffende boom/bomen.
 • Het is niet toegestaan bomen te (laten) kappen zonder voorafgaande toestemming van de directie.
 • Twee belangrijke uitgangspunten bij het beoordelen van een kapaanvraag zijn of er voldoende licht in huis binnenvalt en/of er direct gevaar is (bijvoorbeeld dreigend omvallen van een boom).
 • Er wordt echter geen toestemming gegeven voor het kappen van bomen om extra zonlicht te krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit laatste is ingegeven door het feit dat men in een bos woont.
 • Het kappen van bomen mag, na goedkeuring van de directie, alleen plaatsvinden in de periode van 1 september t/m 15 maart.
 • Bij illegaal kappen, of meer kappen dan waar vergunning voor is gegeven, dan wel moedwillig vernielen/ beschadigen van bomen zal altijd aangifte worden gedaan bij de gemeente Oirschot, met het verzoek tot opmaken van proces verbaal. Bij overtreding zullen, naast een boete van € 750,- per boom, alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals bv vervangingskosten, herplanten van een boom van formaat) op de betreffende huiseigenaar worden verhaald.
 • In sommige gevallen wordt bij toestemming geven voor het kappen een vervangend sortiment geëist en voorgesteld. Hiervoor tekent de aanvrager bij de kapaanvraag. De kosten voor vervanging zijn voor de erfpachter. Niet nakomen wordt beboet.

Bouw en verbouw

Voor dit onderdeel wordt nadrukkelijk verwezen naar de Exploitatie-overeenkomst. Hierin staan alle voorwaarden voor (nieuw)bouw en verbouw op het erfpacht-perceel en aan de woning. In algemene zin geldt dat:

 • Alle bouw- en verbouwplannen, ofwel alle veranderingen aan en om een woning dienen te voldoen aan de vergunningsregels van de Gemeente Oirschot en moeten in de initiatieffase worden voorgelegd aan de Commissie Beeld en Kwaliteit.
 • De Commissie beoordeelt of de plannen in lijn zijn met de beoogde kwaliteit, sfeer en de uitstraling van het landgoed en geeft daarover adviezen conform het Beeld- en Kwaliteitsplan Stille Wille.
 • Na de goedkeuring van de verbouwplannen door de commissie Beeld en Kwaliteit kan er pas een gemeentelijke vergunning aangevraagd worden.
 • Illegale bebouwing zal zonder uitzondering direct gemeld worden aan de gemeente Oirschot. Daarnaast wordt de overtreder aangeschreven door de Commissie Beeld en Kwaliteit om de wijziging ongedaan te maken of zodanig aan te passen dat deze alsnog voldoet aan de richtlijnen van de commissie Beeld en Kwaliteit.
 • Bij een genegeerd verzoek wordt de verandering door derden ongedaan gemaakt op kosten van de in overtreding zijnde huiseigenaar.
Top