Home  |    Contact  |    

 • Stille Wille Brabant
vragen/antwoorden concept begroting 2022

 In dit artikel worden de vragen en antwoorden over de conceptbegroting behandeld.

Vragen vanuit Bestwil

 1. De lonen/salarissen voor 2022 zijn voor € 2.338 lager begroot dan voor 2021. Klopt dit? Zou er niet eerder een verhoging zijn?

ANTWOORD SWB: Uitgangspunt zijn de salarisbedragen tot en met juni. Deze zijn verdubbeld en daarna een verhoging van 1,25% toegepast. Afwijkend kan zijn dat er minder extra uren zijn gemaakt dan voorheen.

BESLUIT BESTWIL: AKKOORD

 1. De reis- en verblijfskosten stijgen t.o.v. begroting 2021 met € 3.176?

Is dit voor Ad of?

ANTWOORD SWB: Dit is inderdaad extra kosten voor Ad.

ANTWOORD BESTWIL: Voor akkoord te geven dient bekeken te worden wat wettelijk verplicht is om aan reiskosten woon/werk te betalen inzake Ad

 1. Voor de post inlenen personeel is er € 4.000 meer begroot dan in 2021.

Is gewoon meer inhuur? Waarvoor?

 

ANTWOORD SWB: Zoals besproken op 16 oktober om meer onderhoud te kunnen verrichten.

BESLUIT BESTWIL: AKKOORD

 1. Begroting energieverbruik gaat t.o.v. begroting 2021 met € 5.900     omhoog. Een stijging van ca. 72%

We begrijpen dat energieprijzen fors stijgen/zijn gestegen.

Maar klopt deze grote stijging wel?

ANTWOORD SWB: Verbruik gas op kantoor 755 m3 en de verdamper 1500 m3 tegen een tarief van € 2,54 is € 6500,--

Verder heb je nog elektra verbruik op de volgende locaties:

SW1 (kantoor) € 2.400,--, SW237 € 3.400,--, SW 222 € 1.200,--, en SW 167a € 500,-

In totaal € 14000,--

BESLUIT BESTWIL: AKKOORD

VRAAG BESTWIL: WELKE LOCATIES ZIJN DIT? ZWEMBAD? LOODS? WAT NOG MEER?

ANTWOORD SWB

SW 237 is meterkast Dennenlaan,

SW 222 is meterkast zwembad

SW 167 is kast Essent Bosuillaan.

 1. Containerkosten gaan met € 4.800 omhoog t.o.v. 2021?

           Weer fors!

 

ANTWOORD SWB: Wordt niet aangepast. Bewonersraad gaat zoeken naar een oplossing om de bewoners bewust te laten worden van scheiding van afval, en zodoende de kosten te besparen.

BESLUIT BESTWIL: AKKOORD; is idd besloten

 1. Mutatie voor reserveringsfonds weer gewoon € 20.000 in 2022

           Begrijp nog steeds niet waarom dit in 2021 op € 3.500 is gezet?

 

ANTWOORD SWB: In de begroting 2021 is dit de sluitpost, omdat men anders boven het gestelde percentage uitkomt.

BESLUIT BESTWIL: AKKOORD; besloten is het Reserveringsfonds weer op het normale niveau te “vullen”; leden van de bewonersverenigingen moeten echter ook akkoord gaan

 1. Bij de investeringen is er al een bedrag van € 41.700 opgenomen voor de tennisbaan. Hierover wordt afgeschreven € 4.170 per jaar (in begroting 2022 halfjaar meegenomen)

Dient dit niet tegelijkertijd met uitvoering Masterplan te worden meegenomen?

Zie ook punt 17

 

ANTWOORD SWB: Heeft niets met Masterplan te maken. Is een investering van de bewoners.

BESLUIT BESTWIL: NIET AKKOORD; de tennisbaan moet volgens Bestwil echt meegenomen worden in het masterplan, zodat kosten verdeeld kunnen worden

 1. Assurantie vervoersmiddelen € 950 lager begroot dan in 2021.

Reden?

 

ANTWOORD SWB: Post overgeheveld naar verzekeringen in algemene kosten.

BESLUIT BESTWIL: AKKOORD

 1. In de begroting staat op het voorblad dat de som van de post "algemene kosten" € 25.700 is.

Echter op de sheet waar dit wordt gespecificeerd staat € 31.650, neem aan dat dit het juiste bedrag is? Een verschil van € 5.950!

Het 2e gedeelte van deze sheet zou met het bovenste gedeelte dienen te sluiten maar sluit op € 25.800?

ANTWOORD SWB: Is in tabblad aangepast.

BESLUIT BESTWIL: AKKOORD

 1. Post assurantie premie stijgt met € 2850,--. Reden?

 

ANTWOORD SWB: Deels door overheveling zie punt 8. Verder door premieverhogingen.

BESLUIT BESTWIL: AKKOORD

 1. Er wordt een seizoensfeest Stille Wille begroot voor € 1500,--.

Dit kan veel vragen oproepen, zeker door mensen die niet naar dit feest gaan.

 

ANTWOORD SWB: Blijft staan is besloten door Bewonersraad

BESLUIT BESTWIL: AKKOORD; is idd besloten

 1. Er wordt voor 2022 een bedrag van € 500 begroot met omschrijving boete fiscus. Waarvoor is dit?

 

ANTWOORD SWB: Post was op verkeerde rekening geboekt. Is gecorrigeerd.

ANTWOORD BESTWIL: AKKOORD

 1. Over de lening voor aanleg glasvezel betalen we 5% rente/ jaar aan

LSW/DJB. Lening stand is ca. € 268.000 ultimo 2022. Rente dus ca.

€ 13.400 per jaar.

Kan lening niet worden overgesloten/lager percentage worden overeengekomen?

ANTWOORD SWB: Besloten is in de Bewonersraad om te kijken of het mogelijk is bij ING of andere bank een lening afgesloten kan worden. Zolang er nog niets bekend is, is besloten het zo te laten staan.

ANTWOORD BESTWIL: AKKOORD

 1. Over een bedrag van € 268.520 dat is geïnvesteerd in de aanleg voor glasvezel. Er wordt helemaal niets afgeschreven.

Dit schijnt ooit eens afgesproken te zijn in de Bewonersraad.

Is dit niet een (groot) risico?

ANTWOORD SWB: Ook hier is de Bewonersraad van mening om niet af te schrijven gezien de levensduur van de glasvezel.

ANTWOORD BESTWIL: AKKOORD

15.      Exploitatiekosten per perceel.

O.b.v. de aangeleverde begroting 2022 door Rianne zijn de onderstaande bedragen voor de exploitatiekosten berekend.

Permanente bewoning 2022 € 1.873,00 per jaar, € 468,17 per kwartaal, was voor 2021 € 1.765,00 per jaar en per kwartaal € 441,31.

Recreatieve bewoning 2022 € 1.405,00 per jaar, € 351,13 per kwartaal, was voor 2021 € 1.324,00 per jaar en per kwartaal € 330,99.

Per jaar een stijging bij permanente bewoning van € 108,00

Per jaar een stijging bij recreatieve bewoning van € 81,00

Per kwartaal een stijging bij permanente bewoning van € 26,86

Per kwartaal een stijging bij recreatieve bewoning van € 20,14

In de meeste exploitatie overeenkomsten staat niet meer dan 5% afwijken t.o.v.

vorig jaar, de concept begroting voor 2022 is dus te hoog.

ANTWOORD SWB: Klopt inderdaad; voorstel ligt ter beoordeling bij de leden bij de Algemene Ledenvergadering van de bewonersverenigingen

ANTWOORD BESTWIL: wordt idd besloten in de najaarsvergadering Bestwil

16.      Er zijn exploitatie -overeenkomsten waarbij bewoners max 2% stijging

hebben. De andere bewoners kunnen dit verschil dus ophoesten!

Kan hier iets aan gedaan worden? Dit is/voelt niet rechtvaardig

ANTWOORD SWB: Nee, er kan niets aan veranderd worden; dit is een gerechtelijke uitspraak. Alleen als in de Algemene Ledenvergadering beslist wordt dat de verhoging maar mag zijn het CPI-cijfer + 1%, dan is er geen ongelijkheid. Alle andere uitkomsten wel (LET OP: we praten over een kleine groep mensen i.r.t. rechtelijke uitspraak)

BESLUIT BESTWIL: AKKOORD; wordt in Najaarsvergadering definitief besloten

17.      LSW heeft toegezegd de post "huur opstallen" te investeren in het park.

Kan dit wellicht al niet bij de investering tennispark zie punt 7.

Onderdeel van het Masterplan.

 

ANTWOORD SWB: Zie brief bij aanbieding conceptbegroting SWB-2022

ANTWOORD BESTWIL: t.a.v. tennisbaan renovatie zie punt 7

Bestwil is, net als VHSW, ook voorstander van het opstellen van een Meerjarenbegroting, zeker in relatie met het Masterplan.

Antwoorden op vragen van VHSW d.d. 27 oktober 2021.

 

 

Tabblad: begroting 2022

Onder personeelskosten (nr. 4080) stelt u voor de uitgaven voor overig personeel/inlenen personeel te verhogen ten opzichte van de begroting van 10.600 naar 17.776. Gaarne hierop een nadere toelichting. Voorshands stellen wij u voor het bedrag uit de begroting te handhaven

Besparing: 7176 euro

ANTWOORD SWB:

Deze uitleg is reeds gegeven op de eerste bespreking van de begroting. Het betreft extra hulp voor onderhoud park, extra reiskostenvergoeding.

Onder exploitatiekosten staat de post huur opstallen. Het betreft hier de beheerskosten die in het verleden aan een juridische procedure zijn onderworpen met als gevolg dat degenen die destijds deze procedure zijn aangegaan geen bijdrage hoeven te betalen voor deze beheerskosten. Wij willen dat de uitgangspositie voor alle bewoners identiek is en willen deze begrotingspost op 0 zetten. Tevens denken we dat we hiermede ‘schoon schip’ kunnen maken tussen bewoners en landeigenaren.

Besparing: 78.387 euro

ANTWOORD SWB:

Dit is een discussiepunt tussen de bewonersraad en de eigenaren van Landgoed Stille Wille. Deze post kun je nu niet schrappen, zonder dat er een overeenstemming is.

De kosten voor het energieverbruik stijgen de komende jaren. Dus ook voor SWB. Maar niet met 75%. Voorstel is het begrotingsbedrag aan te passen naar 10.000

Besparing: 4.000 euro

ANTWOORD SWB:

Dit is niet verstandig, op basis van laatste gegevens.

Verbruik gas op kantoor 755 m3 en de verdamper 1500 m3 tegen een tarief van € 2,54 is € 6500,--

Verder heb je nog electra verbruik op de volgende lokaties:

SW1 (kantoor) € 2.400,--, SW237 € 3.400,--, SW 222 € 1.200,--, en SW 167a € 500,--. In totaal € 14000,-- Kan dus niet bespaard worden.

 

De kosten van de afvalverwerking blijven de komende jaren stijgen. Wij nemen dit ook waar. De afgelopen jaren was de stijging ca. 35%. Wij willen dat u voorstellen ontwikkelt om deze kosten te reduceren door een “duurzaam en spaarzaam” plan te komen hoe dit te realiseren.

Besparing: 2.500 euro

ANTWOORD SWB:

Hier is wel een wisselwerking tussen de directie van Stille Wille Brabant bv en de bewonersraad. Men moet eerst een uitgewerkt plan hebben, waarin de besparing naar voren komt. Om zonder een plan te snijden in het bedrag is onverstandig. Maak een plan en voer dat in, dan heb je op het eind van het boekjaar het gewenste resultaat.

De post onderhoud park stijgen jaarlijks. Onzerzijds willen we graag een evaluatie van de onderhoudspost over 2021. De afgelopen jaren is stevig geïnvesteerd in onderhoud, maar echt zichtbaar zien we te weinig resultaat. Wij laten ons graag overtuigen van het tegendeel, maar voorshands willen we deze post handhaven op het niveau van 2021.

Besparing: 4.400 euro

ANTWOORD SWB:

Is een discussiepunt.

 

Aanvulling reserveringsfonds: uw voorstel om 20.000 euro te storten in het reserveringsfonds wordt door ons niet gedeeld. In 2020 hebben we de bestratingskosten van de Sparrenlaan voorgeschoten ter grootte van ca. 32.000 euro. Deze kosten zouden in rekening worden gebracht bij de landeigenaar. Wij stellen voor dat u dit per direct realiseert.

Besparing: 20.000 euro

ANTWOORD SWB:

Is een discussiepunt. Wil men een spaarpot creeren voor in de toekomst, dan zal je iets moeten doen. Kan ook een sluitpost zijn voor de begroting.

 

De assurantiekosten die u begroot ten opzichte van 2021 stijgen met 2.850 euro. Graag hierop een nadere toelichting c.q. aanpassing van het begrotingsbedrag. Het blijkt deels te gaan om een verhoging van de bijdrage ziekteverzuim van 1.485 naar 5.500. Kunt u dit nader toelichten?

ANTWOORD SWB:

De getrokken conclusie is niet juist. Hier wordt een bedrag wat reeds betaald is in 2021 vergeleken met het begrotingsbedrag. Kijkt men naar 2020 dan is daar in dat jaar € 5.398-- aan uitgegeven. Dus een bedrag van € 5.500-- is acceptabel.

De totale verzekeringskosten in 2020 waren € 11.724--. Totaal begroot in 2022 is € 12.350--.

 

Kosten glasvezelnet. Het glasvezelnet is een fantastische verkoopfactor voor het landgoed. Wij willen dat ons voorstel voor aanpassing van de rentekosten gerealiseerd wordt. De rentekosten van

13.654 voor 2022 willen we reduceren. Gelet op het feit dat er geen “bank” aan te pas komt moet dat toch geen grote opgave zijn. Wie is trouwens nu de geldverstrekker? In de toelichting wordt nog gesproken over DJB. Besparing rente

: 50%

Besparing: ca. 6.500 euro

ANTWOORD SWB:

De lening is door de eigenaren van Landgoed Stille Wille overgenomen bij de aankoop van het park. Dus deze is nu de geldverstrekker.

Dit onderwerp is aan de orde geweest tijdens de bespreking van de conceptbegroting eerder. Hier is door de eigenaren van Landgoed Stille Wille aangegeven dat het verstandiger om bij de ING te gaan informeren naar een aangepaste lening. Dit wordt door de directie van Stille Wille Brabant bv opgenomen.

Zolang er niets bekend is moet men doorgaan met de huidige situatie en als zodanig begroten. Komt er een andere geldverstrekker met een gunstig effect, dan komt dat tot uiting in de werkelijke kosten van dat boekjaar. Maar niet op voorhand, zonder dat er iets onderzocht is, het bedrag met 50% aanpassen.

 

Accountantskosten zijn in 2021 nogal gestegen. Kunt u dit nader toelichten.

ANTWOORD SWB:

Dit is niet toe te lichten, daar er in de begroting, onder het tabblad “Algemene kosten” bij accountantskosten (4601) zowel voor 2021 als voor 2022 niets staat ingevuld.

 

Tabblad programma 2020-2030

In het tabblad is een begroting gemaakt op basis van Stille Wille 202-2030, die er kortweg als volgt uitziet:

ANTWOORD SWB:

Dit overzicht is onderaan de vragen toegevoegd.

 

Gaarne willen wij een opgave van de realisatie in 2021 en de voornemens in 2022. Met betrekking tot de vervanging van de 113 gasmeters willen wij weten of er 20 gasmeters en standpijpen zijn vervangen en zo nee, waarom niet? Ook willen wij vernemen hoe het staat met de uitvoering van de andere gasvoorstellen.

ANTWOORD SWB:

Met betrekking tot vervangen van de 113 gasmeter kunnen wij aan u laten weten dat er een begin is gemaakt om 10 gasmeters te vervangen (nog in 2021)

 

Met betrekking tot het verzegelen van de gasleidingen (om te knoeien met de gasmeter te voorkomen) is ook een begin gemaakt (nog in 2021 50 stuks)

 

Voor 20 gasmeters en standpijpen te vervangen zijn geen liquide middelen

 

Het bestuur van de VHSW ziet dat bij de posten 4246 t/m 4262 in totaal een bedrag van 40.100 wordt aangegeven. Waar vinden wij deze terug in de begroting?

ANTWOORD SWB:

Dit is terug te vinden op de regel “Onderhoud park” echter in de tabel was een post niet opgenomen, maar wel in het eindtotaal. Deze nu aangepast zodat het getal terug te vinden is.

Voorts willen we graag weten in welke mate de wensenlijst voor 2021 is uitgevoerd en of de wensenlijst 2022 een actuele lijst is. De bedragen hierin opgenomen wijken deels af van de begroting 2022.

ANTWOORD SWB:

Zie onderaan dit schrijven.

Op post 4600 komen wij de heer Huitink tegen voor 3.000 euro op titel van administratiekosten. Welke kosten bedoelt u en wat is zijn functie?

ANTWOORD SWB:

Zoals ook eerder gerefereerd is dit ook ter sprake gekomen bij het eerdere overleg.

De Heer Huitink doet voor de accountant de boekencontrole. De accountant rekent verder geen kosten. Vast bedrag.

 

Echter heeft Stille Wille Brabant geen reactie ontvangen van VHSW omtrent de gegeven antwoorden, daarom staat er geen reactie van VHSW.

werkzaamheden

   
     
     

Straatverlichting armatuur bosuilaan

 

327

Control brandputten

 

317

Merellaan onderhoud ( afwatering)

 

559

huur ton voor planten water te geven

 

580

16 m3 split antraciet voor wegen aan te vullen

 

1200

reparatie wegen Bremlaan mol)

 

160

sloten rondom park schoongemaakt

   

Mobiele kraan en tractor slootmaaisel afgevoerd

 

524

verkeersbord /wegenwit

 

108

mest

 

85

aangeplant (struiken)

 

701

vijvers met een maaiboot al het riet eruit gehaald

 

2300

houten bak bij vijver vijverlaan

 

290

reparatie deur kantoor / snoeien rondom zwembad

 

560

Trendy tuinen vanaf 17-3-2021

   

bestrijden processie rupsen ( biologisch)

 

4312

Hoogwerker gehuurd onderhoud bomen

 

1620

werkzaamheden trendy tuinen

 

15218

stuk waterleiding gerepareerd fazantenlaan

   

Bomen gerooid op het park /opgeruimd /weijtmans/

 

9268

hoogwerker

   
   

38129

totaal overzicht werkzaamheden en kosten

         

recreatieve en sportvoorzieningen over de periode 2020 - 2030

         
       

begrote  

       

Kosten

Aanleg Centraal plein.

     
         

Mobiele voorziening/afdak/pergola

 

€         4.000

grondwerk en bestrating

   

€       10.000

organisatie

     

€           500

badmintonnet en belijning

 

€         1.350

volleybalnet met belijning

   

€         2.350

basketbaldunk en belijning

 

€         1.700

hekwerk in het midden vaan tennisbaan 2

€         3.000

       

€       22.900

         
         

Zwembad

       

vernieuwen van dak toiletgebouw

 

€         9.000

totale sloop/herindeling en opbouw binnenwerk

€       27.000

pomphuisje vernieuwen dak

 

€         9.000

zwembadwater voorzien van warm water

€       18.000

douches aansluiten op warm water

 

€         1.000

voegnaden tegels opnieuw voegen

 

€         6.500

herstellen/ vervangen bestaand meubilair

€         1.000

aanschaf 3 buiten picknick tafels

 

€         1.400

nieuwe kozijnen pomphuisje

 

€       3.500

betonnen zitbank peuterspeelplaats

 

€         3.000

       

€       79.400

         

Kinderspeeltuin

     

nieuwe toestellen

   

€         1.500

tuingedeelte aanvullen met zand, onkruidvrij maken

€           250

       

€         1.750

         

Jeux de boule banen.

     

materiaal bak verven / herstellen

 

€           100

nieuwe stootborden trespa

 

€       1.800

       

€         1.900

         

visvijver

       

kindertrapveldje gereedmaken

 

€           100

4 bankjes rondom de vijver plaatsen

 

€         2.000

2 lage voetbal doeltjes aanschaffen

 

€           500

stalen roeibootje

   

€         1.000

       

€         3.600

         

groenvoorziening

     

bomen zuidkant tennisbanen snoeien / herplanting

€         2.000

jaarlijkse groenonderhoud

 

€           500

       

€         2.500

         

toegangswegen

     

asfalt tussen bremlaan en zwembad

 

€       35.000

       

€       35.000

         

tennisbaan 1

     

renovatie van tennisbaan

   

€       40.000

onderhoudskosten

   

€         1.200

organisatie

     

€           500

       

€       41.700

         

totaal bedrag

   

€     188.750

         

Straatverlichting

     

nieuwe armaturen

   

€       16.350

installatie nieuwe armaturen

 

€         2.500

aanpassing technische instaallatie

 

€         2.500

raming schilderwerk

   

€         6.850

rechtzetten masten

   

€               -  

totaal bedrag

   

€       28.200

         

Gasmeters

       

113 gasmeters vervangen met standpijp : 

 

2021

20 gasmeters en standpijp vervangen  

     8.000

2022

20 gasmeters en standpijp vervangen  

€         8.000

2023

20 gasmeters en standpijp vervangen  

€         8.000

2024

20 gasmeters en standpijp vervangen  

€         8.000

2025

20 gasmeters en standpijp vervangen  

€         8.000

2026

13 gasmeters en standpijp vervangen  

€         5.200

totaal bedrag

   

€       45.200

Top