Home  |    Contact  |    

  • Algemeen

Stille Wille, 17 februari 2022

Betreft: informatie inzake start dunning WandelBos

Geachte bewoners.

Inleiding

Zoals eerder aan een ieder gemeld, zijn bij de wijziging van het bestemmingsplan en het toelaten van permanente bewoning op Landgoed Stille Wille door de gemeente en provincie verschillende randvoorwaarden opgesteld. Eén daarvan is dat in het Wandelbos in de noordoost -kwadrant van het landgoed een kwalitatieve verbeterslag gerealiseerd wordt, met als doel de levendigheid en de inheemse biodiversiteit te verhogen.

Afgelopen jaren zijn hier de eerste ingrepen gedaan, waaronder de vijver en omgeving

(opschonen/uitvlakken taluds en vrijmaken van bomen). Recent zijn er aan de buitenrand een flink aantal bomen omgewaaid. Hoewel dit dramatisch is, biedt het gelijk ook goede kansen om de biodiversiteit en variatie van het gebied te vergroten. Komende maanden willen we hieraan verder werken. Op basis van het eerder door BTL opgestelde inrichting- en beheerplan (uit 2018) is een Plan van Aanpak opgesteld dat voorziet in het terugdringen van het aantal exoten en het vergroten van de structuurvariatie in het gebied, zoals destijds afgesproken tussen eigenaar en overheden. Dit ten gunste van de ecologie en biodiversiteit.

Nadere uitwerking

De nadere uitwerking van het Plan van Aanpak is in opdracht van Landgoed Stille Wille b.v. (LSW) opgesteld door Boomrooierij Weijtmans in samenwerking met landschapsarchitect Eric Blok van Bureau SB4 en besproken c.q. afgestemd met de Gemeente Oirschot. Op verschillende punten is het een verfijning van het eerdere plan, met name met het oog op zorgvuldigheid en het voorkomen van kaalslag of nieuwe grootschalige stormschade. Dat betekent dat meer ingezet wordt op een fasegewijze (en daarmee geleidelijke) uitvoering van de eerder afgesproken ingrepen die leiden tot een waardevol natuurgebied binnen het Natuur Netwerk Nederland. Tegelijk wordt de recreatieve beleving versterkt; het wordt leuker om hier doorheen te wandelen door meer variatie langs de bestaande paden. In het bosgebied is inmiddels geblest (te verwijderen bomen geselecteerd), waarbij zorgvuldig is gekeken naar huidige kwaliteiten en het creëren van mogelijkheden en kansen.

Hoewel het plan is om het aantal exoten (uiteindelijk) sterk te verminderen, staan er wel hele mooie oude uitheemse bomen, met veel ecologische- en belevingswaarde. Hiervan blijft een deel gespaard en deze worden vrijgezet om als juweel tot hun recht te komen. Elders worden juist open plekken gemaakt om nieuwe inheemse bomen en struiken aan te planten. Hiervoor is steeds aansluiting gezocht op bestaande locaties met veel inheemse bomen en gekozen voor een vorm en richting waarbij de wandelaar geen lange open en kale stroken door het bos zal ervaren.

Vooral Douglassparren, Amerikaanse eiken en Amerikaanse vogelkers worden verwijderd, ook om ongewenste, spontane en massale verjonging van deze soorten tegen te gaan. Naast de aanplant van inheemse bomen en struiken, zal ook plaatselijk de bodem worden bewerkt om daarmee de natuurlijke verjonging van inheems soorten te stimuleren. Het plan voorziet in het onderplanten met gebiedseigen heesters als lijsterbes, hazelaar, vuilboom met aan de randen ook brem en het aanvullen van de boomvormers met soorten als zomereik, gewone beuk en berk. Verder is de keuze om een groot aandeel linde, veldesdoorn, haagbeuk en iep aan te planten. Aanwezigheid van staand en liggend dood hout is voor de bosontwikkeling van essentiële waarde. Met de dunning wordt hiermee rekening gehouden, zodat de hoeveelheid dood hout op orde is. Tak- en stamhout blijft voor een deel liggen, zoveel mogelijk niet direct langs de paden, maar juist wat meer verscholen om de wandelaar te veel wildernis te besparen. Langs de paden van het padenkruis dat het bosgebied doorsnijdt, worden de bermen en greppels ontdaan van de meeste struiken en bomen, zodat er meer licht in het bos valt en er fraai zicht ontstaat op de bomen in de naastgelegen bosvakken. De steile wanden van de greppels die rijkelijk begroeid zijn met mossen worden gespaard. Daar waar nodig worden de greppels ontdaan van blad.

Door middel van snoei zal gezorgd worden voor de veiligheid op de paden. Verder voorziet het plan in het leveren van nazorg (waaronder eventueel watergeven) in de komende jaren, zodat de nieuwe aanplant ook goed de gelegenheid krijgt om zich te ontwikkelen. Ook worden de ontwikkelingen gemonitord als voorbereiding op de volgende fases, waarbij naar verwachting over een 6 tot 8 jaar opnieuw wat gedund zal worden.

Op dit moment zijn de te verwijderen bomen geblest. Dat betekent dat zij met een duidelijke stip zijn gemarkeerd. Er staan echter ook bomen met een inmiddels wat vergroende stip. Dat zijn bomen die in een eerder stadium met het oog op de processierups in de gaten gehouden moesten worden. Deze worden dus niet verwijderd.

Tijdspanne

De dunnings-werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door Toon van de Brand en starten maandag 21 februari en eindigen 15 maart zodat het broeden van de vogels niet wordt verstoord. Afstemming met de gemeente heeft plaatsgevonden; zij is akkoord met de uitvoering en afgesproken is dat zij op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. Een kapmelding is inmiddels gedaan. De inplant van nieuwe bomen en struiken volgt ná de dunning en de voorbereiding van de plantlocaties. Tijdens het werk zullen delen van het bos met lint en hekken worden afgezet en zijn dan tijdelijk niet toegankelijk. De afvoer van hout en materiaal gebeurt zo veel mogelijk via de naastgelegen spievormige akker (vlakbij de ingang van het landgoed) naar de Bekersberg, zodat bewoners er zo min mogelijk last van hebben en de wegen en paden niet onnodig worden geblokkeerd of stuk gereden.

Vooralsnog vragen we u goed rekening te houden met de werkzaamheden komende tijd als u wandelt in het bos en /of de hond er uitlaat.

 

Vriendelijke groet, namens Landgoed Stille Wille b.v.

Roel Teunissen en Faruk Kinran

Top